Хугацаа Үр шим авах нөхцөл Вальют: МНТ
Үр шим
Сар Жил
6 сар Сар бүр 1,1 13,2
Хугацааны эцэст 1,2 14,4
12 сар Сар бүр 1,3 15,6
Хугацааны эцэст 1,4 16,8