“Бүтээгч” ХХК нь холбогдох тусгай зөвшөөрлийн дагуу өөрийн дотоод хэрэгцээний барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаагаас гадна аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний захиалгаар орон сууц, үйлдвэр, оффис, инженерийн байгууламж, үйлчилгээний зориулалттай барилгыг зураг төслийн дагуу чанартай барьж, үйлчилж байна.